سند بلاست

سند بلاست

سند بلاست (مات کردن ) شیشه برای جلوگیری از دید یا ایجاد طرح ، نقش و نوشته بر روی شیشه مورد استفاده قرار می گیرد
واژه سند بلاست یک واژه انگلیسی است معنی کلمه به کلمه آن عبارت است از سند به معنی ماسه ، بلاست به معنی انفجار و پرتاپ ماسه و شن با فشار بسیار زیاد هوا را سند بلاست می گویند.